Yaklaşık 2 milyon öğrenci TEOG’da ter dökecek

Yaklaşık 2 milyon öğrenci TEOG’da ter dökecek

TEOG’a 5 kala her güne özel öneriler

TEOG’a 5 kala her güne özel öneriler

Bombaların anasına, Rusya’dan ‘bombaların babası’

Bombaların anasına, Rusya’dan ‘bombaların babası’

Başkent Washington kırmızı beyaza büründü

Başkent Washington kırmızı beyaza büründü

Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

turkiyenin en kaliteli hd porno izleme ve Bedava porno sitemizden sinirsiz porno izleyebilirsiniz. Bunun yani sira gebzeden citir escort bayan kizlarin yer aldigi Gebze Escort bayanlar icin burayi da tercih edebilirsiniz. istanbulun elit semtleri istanbul escort bayanlar, ve turkce yabanci full pornolar izlemek icin porno izle sitemizi ziyaret ederek delice porno izleyebilirsiniz. Bunlar disinda, sex hikayeleri sitemizi onermekten de geri durmuyoruz.
Kandıra: Tarihi Yazışmalar Bilgiler

 

Osman Gazi‘nin silah arkadaşlarından olan Akçakoca’nın, babası Abdülmelik bin Abdülfettah’dır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akçakoca’nın da Aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi’ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Osman Gazi tarafından, Orhan Gazi‘nin emrinde Konuralp, Abdurrahman Gazi ve Köse Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla görevlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçiren Akçakoca, Sapanca gölünün batı tarafındaki bir hisarı kendine karargah yapmış ve İzmit yöresine akınlar düzenlemiştir.1326 yılında Kandıra ve civarını zaptetti. Ayrıca Konuralp ve Abdurrahman Gazi ile birlikte Kartal civarındaki Aydos’u, ardından da Samandıra hisarını fethetti. Samandıra bölgesi kendisine mülk olarak verildi. Birkaç yıl daha İzmit-Üsküdar arasındaki yerlere akınlarda bulunan Akçakoca, İzmit’in fethinden önce, 1328 yılında Kandıra yakınlarındaki bir tepede öldü ve buraya gömüldü. Ölümünden sonra, adamları Karamürsel’in etrafında toplandı. Uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şehzade Murad’a (Sultan Murad Hüdavendigar) verildi. Fetihlerde bulunduğu İzmit ve çevresine, sonradan Koca-ili denildi. Ayrıca bugün Bolu iline bağlı Akçakoca ilçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adında bir oğlu vardır. Torunu Fazlullah da önce kadı, sonra vezir olarak Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde bulundu

 

 
 

KANDIRA İLE İLGİLİ İLGİNÇ TARİHİ YAZIŞMALAR

YUNANLILARLA RUM ÇETELERİNİN KANDIRA’YA BAĞLI KÖYLERDE IRZA TECAVÜZ, KATLİÂM VE HIRSIZLIK YAPTIKLARI

Yunan kıtalarıyla Rum çetelerinin Kandıra’da Mantarcılar, Kışla, Karasakal, Karakiraz, Çerkesler, Cebecioğlu, Vareman [Araman], Dökiren[Döğüdüren], Hacı İsmail, Bişkin, İnanlar köyleriyle Şeyhler nahiyesinde Müslüman halka zulmedip birçok erkeği kulak ve burunlarını kesmek, gözlerini çıkarmak gibi türlü işkencelerle ahali önünde katlettikleri, kadınlara toplu olarak tecavüz ettikten sonra işkenceyle öldürdükleri, ziynet eşyalarını çaldıkları, Karadere köyünde küçük erkek çocuklarına tecavüz ettikten sonra hepsini diri diri kestikleri, halkının kaçarak kurtulduğu Ütükler köyünü tamamen yaktıkları, Kandıra telgrafhanesini tahrip edip resmî evrâkı parçaladıkları, İzmit’e doğru çekilirken binlerce hayvanı ve camilerden çaldıkları değerli halıları yanlarında götürdükleri, İstanbul [Rum] Patrikhanesinin Rum ve Ermeni komitelerini techiz ederek Şile, Kandıra ve İzmit’e sevk etmek hazırlığında olduğuna dair rapor.

2 Mayıs 1921
Telgraf
Şile
2/Mayıs/[1]337

Sûret

Umûm Jandarma Kumandanlığına

29 Nisan sene [1]337 târîhinde Kandıra ahvâlini tedkîk etmek üzre Kandıra’ya gönderdiğim sabık Şile Bölüğü başçavuşlarından Ali Rıza ile beş arkadaşının Kandıra’yı işgâl edüp iki gün zarfında tahliye eden Yunan kıta’âtıyla Rum çetelerinin yapdıkları mezâlim ve fecâyi’ ber-vech-i âtîdir:

1- Mantarcılar karyesinden Çarıklı(?) Hüseyin’in â’ilesini çırçıplak soyarak yirmi Yunan neferi mezbûrenin ırzını hetketdikden sonra ayaklarından hânesinin ocağına asarak süngü ile muhtelif mahallerinden cerhetmek sûretiyle katletdikleri gibi karye-i mezkûredeki kadınların ırzlarını aynı sûretle hetkederek pâre ve takım altunlarını çıkartmak bahânesiyle cerhetmişlerdir.

2- Kışla karyesinde Doğancıoğlu İbrahim’in ensesinden kasatura ile vahşiyâne bir sûretde köy İslâmlarının muvâcehesinde kesüb cesedini süngü ile parçalamışlardır.

3- Karasakal karyesinden bir kadının beş altı Yunan neferi tarafından cebren ırzına ta’arruz edildiği gibi Kandıra’nın Karakiraz karyesinden bütün kadınları toplayarak yüz kadar Yunan askeri mezbûrelerin namuslarını kirli elleriyle lekeledikden sonra üzerlerinde ve hânelerinde bulunan eşyâlarını kâmilen yağma etmişlerdir.

4-Adapazarı’ndan gelen üç yüz kişilik Yunan ve yerli Rum, Ermeni çeteleriyle; Çerkesler, Cebecioğlu, Vareman[Araman] karyeleriyle Şeyhler nâhiyesine girerek kadınların ırzlarını hetk ile birçok katl ve mezâlim icrâ etmişlerdir.

5- Kandıra’nın Karakiraz karyesinden Bayram Ali’nin kulaklarını keserek ceplerine koyub gözlerini çıkararak şehîd etmişler ve karyenin eşyâsını arabalarla koyun, keçi, sığır hayvanâtını sürü halinde götürmüşlerdir.

6-Ütükler karyesi ahâlîsi mezâlimden haberdâr olarak dağa çekildiklerinden mezkûr karye kâmilen Yunanlılar tarafından ihrâk edilmişdir.

7- Bişkin(?) Hacıismail karyesinden polislikden mütekâ’id Cemâl Efendi katl ve Çavuş nâmında birisinin de kulak ve burnunu kesmek sûretiyle şehîd edilmiş ve karyenin eşyâ ve mevâşisini alup götürmüşlerdir.

8- Adapazarı’ndan gelen Yunan çeteleri ve efrâdı Karadere karyesine girerek altı kişiyi katl ve kadınların ırzlarını hetketmişlerdir.

9- Araman karşusunda İnanlar karyesinde Atacı nâmındaki İslâmı süngü ile katl ve kadınları bir hâneye toplayarak pâre ve zî-kıymet eşyâlarını gasb ile ırzlarını hetkederek cerhetmişlerdir.

10- Tekeler karyesinden onbeş bakire kızın bikrlerini izâle etdikleri gibi çıplak bir hâlde ayaklarından asup omuzlarından cerhetmek sûretiyle pâre ve müzeyyenâtlarını çıkarmaları içün mezâlim icrâ etmişlerdir.

11- Hatibli[Hatibler] karyesinden Yeni(?) Halil Dökiren [Döğüdüren] karyesinden henüz esâretden avdet eden bir delikanlıyı fecî’ ve pek vahşiyâne bir sûretde katletmişlerdir.

12- Karadere karyesinden dört delikanlı ve üç dâne yedi-sekiz yaşlarında oğlan çocuğunu döğdükleri, göz yaşlarını nazar-ı dikkate almayarak ma’sûmların ırzlarına tecâvüz etdikden sonra sıralayup cümlesini kesmişlerdir.

13- Kandıra’dan ric’atlerinde kasabanın câmi’-i şerîfindeki halıları alup Adapazarı’ndaki Aliye nâmındaki kadınla Receb Ağa’nın gelininin kızını ve Kengirili Mustafa Ağa’nın â’ilesinin ırzlarına tecâvüz edilerek birlikde Çubuklu’ya götürmüşler ve henüz hayât ve memâtları hakkında bir haber alınamamışdır.

14- Yunanlılar Kandıra telgrafhânesini tahrîb edüp ve hükûmetin evrâk-ı resmiyyesini parçalamışlar ve hükûmet dâ’iresinde bulunan eşyâları tahrîb etmişlerdir.

15-Kıta’âtı işbu fecâyi’i yaparak İzmit’e doğru çekilmekdeler iken Kuvâ-yı Milliyye’den Halit Molla müfrezesiyle vukû’a gelen müsâdeme netîcesinde bir mikdâr maktûl ve esîr bırakarak birlikde götürmekde bulundukları hayvanâtdan bir kısmını istirdâd etmişlerse de bini mütecâviz koyun ve sığır İzmit’e götürülmüşdür. Kandıra’dan Çubuklu’ya çekilen Yunan müfrezesiyle Halid Pehlivan’ın kumanda etdiği bir Kuvâ-yı Milliyye müfrezesi müsâdeme ederek Yunanlılara pek çok telefât verdirüp mağsûb hayvanâtdan bir kısmını istirdâd etmişlerdir.

16- Kandıra işgâl kuvvetinin esnâ-yı ric’atinde Kuvâ-yı Milliyye’nin elde etdiği kesânın ifâdelerinden İstanbul Patrikhânesi’ni Şile, Kandıra, İzmit, havâlîsinde şekâvet etmek üzre altı bin kişiden mürekkeb Rum ve Ermeni komitelerinin şu günlerde mezkûr mıntıkalara pey-der-pey i’zâm edecekleri anlaşılmağla arzolunur.

Şile Ta’kîb Kumandanı
Yüzbaşı
Yusuf

BOA. HR. SYS. 2624/12

18 MAYIS 1921 İngiliz Dışişleri sorumlusu Sir Horace Rumbold’a, Yunan Mezalimini Araştırma Komisyonu’nun 20.5.1921 tarihinde, verdiği ara raporda şöyle denilmektedir:

“Bozalfat, Avga yakınındaki Esser Köyü dolaylarında son dokuz ay zarfında, muvazzaf Yunan askerleri, subayları ve sivil adamları, grup halinde Müslüman kadınlarına tecavüz ettiler. Soygunculuk ve diğer tecavüz hareketlerinde bulundular. Geçen mart ayından beri köy sakinleri, bir aya yakın bir zamandan beri devam eden bu katliamdan kurtulmak için tepelerde yaşamaktadırlar.

Şahitler: Kemal karısı Ayşe beş defa tecavüze uğradı. Alaeddin’in karısı iki defa iğfal edildi. Demirci Ali Mustafa’nın karısı Fevziye beş defa iğfal edildi. Karasöğüt’te yaşlı bir adam öldürüldü. Kandıra dolaylarında Yunan askerleri öküzleri ve arabaları parasını ödemeden gasp etmişlerdir. Çeşitli köyler Yunan askerlerince işgal edilmişti. Askerler para, sığır ve değerli eşyaların hepsini almışlar ve kendilerine karşı koyanların hepsini işkence yaparak dövmüşlerdir. Irza geçme ve öldürme vakaları hala hüküm sürmektedir.

Bazı köyler tamamen tahrip edilmiştir. Mehterköy, Lazlar Köyü, Armakköy, Ömerağa Köyü ve Sıraköy bunların arasındadır. Erekli’de dört erkek ve iki kadın öldürmüştür. Mustafa İdris, İsa, Fatma ve Fethiye. Karadere’de 14 kişi öldürülmüştür. Yunan askerleri geçen kasım ayında, kandıra dolaylarındaki Erekli’de bulabildikleri tüm paraları ve sürüleri alıp götürmüşlerdir. Para sakladığından şüphelenilen tüm insanları öldürdüler. 20 evden 15’ini yaktılar.

Ahva dolaylarında meskun köyleri Yunan müfrezeleri iki defa işgal etmişler, diğerlerinden önce 1920 Sonbaharı’nda ve ikinci kere 1921 Mart’ında olmak üzere iki defa geçmişlerdir. Tüm köylerden vahşet, tehdit, dövme ve diğer set usuller kullanılarak para ve değerli eşyalar toplamışlardır. Her yerde Yunanlı askerler vahşice davranmışlardır.

En çok zarar gören Hacı Mustafa Köyüdür. Yedi erkek ve bir kadın öldürülmüş ve altı kadına tecavüz edilmiştir. Zarar gören diğer köyler Kurufali ve Ahva’dır. Burada Salih isminde bir adam ayaklarından, her birinden birer saat olmak üzere iki defa asılmıştır. Aynı şey Şuhupli, Üzeyir ve Kemal Köyleri’nde de olmuştur. Hacı Mustafa Köyünden Nefsa, Emine ve Fatma’nın hısımları öldürülmüştür. Dayıları Halil Mehmet Hoca da öldürülmüştür.

Şile dolaylarında 200 kişilik bir haydut grubu İzmit’e giderlerken civar bölgeyi yakıp yıkmışlardır. Katraros, emrindeki 20 adam ile, bu bölgede hemen hemen tüm köyleri tahrip etmiş ve köylülerin tüm değerli eşyaları ile sürülerini almışlardır. Sakinlerinin büyük bir kısmı dövülmüş, kadınlar saman ateşleri üzerinde ayaklarından asılı tutulmuşlardır. Bir kısmı köy kenarında öldürülmüş ve bazı kadınlara da tecavüz edilmiştir.

Beykoz civarındaki Çubuklu’da, Yunan birliklerince çok sayıda insan öldürülmüştür. Komisyon, cesetleri mezardan çıkarmıştır. Bunlar oldukları gibi vurulduktan sonra elbiseleri ile beraber gömülmüşlerdir. Hepsi de oldukları gibi çukurlara atılmışlardır. Şahitlerin ifadesinden daha bir çok cesedin bulunacağı sanılmaktadır.

Yunanlı muvazzaf subayların verdiği emir üzerine 18 Türk, Çubuklu’daki Yunan karargahı yanındaki kuru bir yer altı sarnıcına hapsedilmişlerdir. Bu tutuklular, Yunan nöbetçilerine para ödeyinceye kadar, bu sarnıçta aç ve susuz tutulmuşlardır. Bunlardan büyük bir kısmı sonra öldürülmüştür.”

Bu rapor Dışişlerinde büyük bir ilgi ile okunmuş ve 2 Haziran 1921’de Heathcote Smith tarafından kayda geçirilmiştir:

“İzmit’in kuzey kısmında yüz kızartıcı olaylar cereyan etmektedir. Bu vahşetin sorumluluğunun büyük bir kısmı doğrudan doğruya Yunanlılara aittir. Yukarıda anlatılan bu facialara dayanarak Türklerin de istekleri üzerine Londra’da bir protesto mitingi yapılması kararlaştırılmış ve böylece Yunan hükümeti İngiliz hükümetini tatmin edecek gerekli tedbirleri almaz ve baş sorumluları Haziran sonuna kadar cezalandırılmazsa; komisyonun bulguları en geniş çapta yayınlanacağı konusunda ikaz edilecektir(*).”

Ancak pek azı teslim olan Yeniköy Rum eşkıyası Milli Mücadelenin bundan sonraki döneminde de yıkıcı faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti. Zirâ İngilizler arabulucu gibi hareket etmekle birlikte Rum eşkıyayı İstanbul’dan Anadolu’ya silah kaçırılmasını engelleyen bir unsur olarak görüyorlardı. Daha 5 Haziran 1919’da Yeniköylü 30 kişilik bir Rum çetesi Kandıra’da bir jandarma erini şehit etmiş, Babaköy’ünü basmıştı(10). 14 Haziran’da Yeniköylü 15 kişilik Deli Yani Çetesi Taşköprü’nün Hatipler köyü civarında bir çocuğu dağa kaldırmışlar, daha sonra annesinden aldıkları 91 lira fidye karşılığında serbes bırakmışlardı. Bu olay sırasında Kadi-i Değirmen civarında Deli Yani Çetesine rastlayan Üsteğmen Ragıp Efendi komutasındaki jandarma müfrezesi çeteyle müsademeye girmiş, Deli Yani’yi sağ olarak ele geçirmişti(11). Fidye olarak ödenen 91 lira Deli Yani’nin üzerinden çıkmıştı.

Geyve yöresinde Rum çetelerinin olduğu kadar, Ermeni çeteleri de tehdit oluşturmuştu. Bu bölgedeki Ermenilerin kışkırtılmalarına daha Şubat 1919’da başlanmıştı. Beş İngiliz subayı bir Ermeni Papazla birlikte Geyve ve Taraklı yöresini dolaşmışlar ve Ermenilere gereken direktifleri vermişlerdi(46). Taraklı Ermenileri Yunan kuvvetlerinin yaklaşması karşısında sabırsızlıklarını gizleyemez olmuşlardı(47). Geyve Jandarması Kandıra’da Onbeşoğul çiftliğini basarak Akhisar (Pamukova) yönüne giden bir Ermeni çetesinin takibine başlamıştı(48). 40 kişilik Haris Çetesi Ermeni çetelerinin en azılılarındandı. Pamukova yöresindeki Ermeni çeteleri Gökbayrak müfrezesi tarafından sindirilmişti.
214

EVRAK MAHZENİ BULUNMAYAN ADAPAZARI VE KANDIRA KAZÂLARI GİBİ DİĞER VİLÂYETLERDE DE HÜKÜMET DAİRELERİ İÇERİSİNDE BİRER EVRAK MAHZENİ YAPTIRILMASI

Adapazarı ve Kandıra kazâları hükümet dairelerinde evrak mahzeni bulunmadığı kişi hukukuna ait dava evrakının kalem odalarında bulunduğu, diğer kazâlarda da adlî evrakın gereği gibi saklanması konusunun vilâyetler ve müstakil livâlara bildirilmesi inşa olunacak hükümet daireleri içerisinde birer de evrak mahzeni yapılması lüzumunun gözden uzak tutulmaması gerektiği.

5 Ekim 1913

Adliye ve Mezâhib Nezâreti

Kalem-i Mahsûs

Aded: 421

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri

Adapazarı ve Kandıra kazâları devâ’ir-i hükûmetinde evrâk hıfzı içün bir mahall-i mahsûs olmamasından dolayı ekserî hukûk-ı efrâda ta‘alluk eden evrâk-ı de‘âvînin şerâ’it-i lâzıme-i emniyyet ve mazbûtiyyeti hâ’iz olmayan kalem odalarında bulundurulmakda olduğu Dersa‘âdet İstînâf Müdde‘î-i Umûmîliğince icrâ kılınan teftîşâtı hâvî lâyiha mündericâtından anlaşılmış ve diğer kazâlarda da ayn-ı ihtiyâcın mevcûdiyeti cümle-i iş‘ârdan bulunmuş olduğundan ehemmiyeti müstağnî-i arz ve îzâh olan evrâk-ı adliyyenin te’mîn-i mahfûziyyeti husûsunun vilâyât ve elviye-i müstakilleye iş‘ârıyla beraber ba‘d-ezîn müceddeden inşâ olunacak devâ’ir-i hükûmet binâları içün bir evrâk-ı resmiyye mahzeni vücûda getirilmesi lüzûmunun nazar-ı dikkatden dûr kalmaması esbâbının istikmâli temennî olunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir.

Fî 4 Zi’l-ka‘de sene [1]331 ve 

Adliye Nâzırı nâmına

Fî 22 Eylül sene [1]329 

Müsteşâr       

İmzâ    

 

DH. EUM. AYŞ, 7/85

Bâb‑ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Emniyyet‑i Umûmiyye Müdîriyyeti

Şube:

Umûmî:

Husûsî:

İzmit Mutasarrıflığı’ndan alınan telgraf‑nâmenin sûretidir.

Şehr‑i hâlin altıncı günü Kandıra’nın Okum [ Üğümce ] karyesi yörüklerinden olub Adapazarı’ndan karyelerine avdet etmekte olan Süleyman oğlu Mustafa ve birâderi Mûsa ve akribâsından bir kadının Adapazarı’na yarım saat mesâfede müsellah iki şahs‑ı mechûl tarafından nakd‑i mevcûdları gasb ve Mûsa’nın katledildiği ve kâtillerin Ermeni oldukları anlaşılarak ta‘kîbât icrâ edilmekte bulunduğu.

8 Mayıs sene [1]335

Aslına mutâbıkdır

Pişmaniye ilk kez Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir ŞEKERCİ tarafından bulunmuş ve imal edilmiştir. Üretimin devamı ise gene Kandıra Eşrafından HACI AGOP isimli bir Ermeni  tarafından olmuştur.  1919 yılında İzmit’li İbrahim ÇINAR Pişmaniye üretimini öğrenmiş ve üretimini İZMİT’te devam  ettirmiştir. Seneler ilerledikçe Pişmaniye üretimi İzmit’te daha ilerlemiş ve O zamanlar Patır Şekerlemede usta olarak çalışan Lütfü CANIGENİŞ 1954 yılında İPEKPİŞMANİYE yi kurarak bu günün temellerini atmıştır. Bu yıldan sonra pişmaniye üretiminde hep ilklere imza atan İpekpişmaniye, kuruluşundan bu güne bir çok usta’da yetiştirmiştir. İpekpişmaniye konusunda ilk olmanın sorunluluğunu bilerek hareket etmektedir.

1

Tarih: 24/Z /1339 (Hicrî)Dosya No:61/-2Gömlek No:12Fon Kodu: DH.KMS. Kandıra Kaymakamı Kemal Bey’in oğlunun mümkün olduğu takdirde Galatasaray Mektebi-i Sultanisine kayıt ve kabulü. 2

Tarih: 14/Za/1339 (Hicrî)Dosya No:60/-2Gömlek No:52Fon Kodu: DH.KMS. Çubuklu’da bulunan Yunan kıtalarının Kandıra’ya doğru hareket ettiklerinin Sile Jandarma Bölügü’nden bildirildiği. 3

Tarih: 04/N /1337 (Hicrî)Dosya No:11Gömlek No:38Fon Kodu: DH.EUM.AYS. Sile Yeniköylü olup İzmit’in Sapsallar köyünde müsademeye girdikleri Kandıra müfrezelerince yakalanan, bilahare serbest bırakılan Kanioglu Dimitri ve Yorgioglu Dimitri Veys isimli sakilerin, İzmit’in iki köyünde biraz eşya gasbedip bazı kimseleri yaralayarak kaçtıkları anlaşıldığından takib edildikleri ve neden serbest bırakıldıkları hususunun tahkiki için durumun İzmit Müddeiumumîligi’ne bildirildiği. 4

Tarih: 01/N /1337 (Hicrî)Dosya No:11Gömlek No:1Fon Kodu: DH.EUM.AYS. Kandıra kazasının Bab köyünün Sile-Yeniköy eşkıyası tarafından basılarak biraz esya ve paranın gasbedildigi. 5

Tarih: 07/S /1337 (Hicrî)Dosya No:7Gömlek No:85Fon Kodu: DH.EUM.AYS. Kandıra’nın Evkum köyünden Mustafa ve biraderi Musa’nın, Adapazarı’ndan köylerine dönerken önlerini kesen Ermeniler tarafından soyuldukları ve Musa’nın öldürüldüğü. 6

Tarih: 20/B /1337 (Hicrî)Dosya No:159Gömlek No:76Fon Kodu: DH.UMVM Kandıra’nın Aşağı Kundaklı köyünden Hristo Efendi’nin evini basarak para ve eşyasını gaslettikten sonra kulağını kesen gayr-i Müslim sakilerden Deli Konstantin’in ölü yakalandığı, diğer ikisinin ise yakalanmasına çalışıldığı. 7

Tarih: 01/B /1337 (Hicrî)Dosya No:3Gömlek No:19Fon Kodu: DH.EUM.AYS. Tehcir esnasında yapılan cinayetlere karıştıkları anlaşılarak haklarında heyet-i tahkikiyece ihzar ve tevkif müzekkereleri çıkarılan ve firar ettikleri bildirilen Hapishane-i Umumi müdür-i sabiki İbrahim, Kandıra’ya bağlı Kaymasi Nahiye Müdürü Ahmed Fahreddin, Hendek Nahiye müdür-i sabiki Rasid ve onun firarına sebebiyet veren Hendek Jandarma Kumandanı Mülazım Şükrü Efendiler’in yakalanmaları, haklarında henüz tutuklama emri çıkmamış zanlıların firarına meydan verilmemesi. Samsun’da teşkil edilen Divan-i Harb Heyeti azalığına seçilip henüz gitmemiş olanların bir an evvel gönderilmesi. 8

Tarih: 29/Ra/1337 (Hicrî)Dosya No:28Gömlek No:66Fon Kodu: DH.EUM.AYS. Eşkıya tarafından Kandıra’dan dağa kaldırılan iki Rum’un Üsküdar Tabur Komutanlığı’nca kurtarılmasına çalışıldığı. 9

Tarih: 22/S /1337 (Hicrî)Dosya No:47Gömlek No:50Fon Kodu: DH.MB..HPS. Kandıra Kazası Nisa Hapishanesi bedel-i icarı için ilaveten tahsis edilen mikdara ait havalenamenin gönderildiği. 10

Tarih: 07/C /1336 (Hicrî)Dosya No:25Gömlek No:16Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Çanakkale’de askerlik yapan Enesti oğlu Nedo’nun Şile’den Osmaneli’ne sevk edilen ailesinin Kandıra’ya gitmelerine müsaade olunmasını talebi. 11

Tarih: 27/Ca/1335 (Hicrî)Dosya No:20Gömlek No:60Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Seferberlik ilanı sırasında Şile’de Kandıra’ya sevk edilen Rumlardan Kelle Mendesoglu Istavri, Kirhaçoglu Nikola veled-i Dimitri ve rüfekasiyla Ligoroglu Dimitraki’nin İstanbul’a azimetlerine müsaade edildiği. 12

Tarih: 13/S /1335 (Hicrî)Dosya No:31Gömlek No:22Fon Kodu: DH.EUM.5.Sb Sile kazasında ekmekçilik etmekte iken Rum asker firarilerine yardim ettiği ve şüpheli haline binaen Kandıra’ya sürülen Ulah oğlu Ekmekçi Kuço’nun, Osmanlı tabiiyetinde ise Izmid dahilinde münasib bir yere tebidi, değilse tabiiyetinin bildirilmesi. 13

Tarih: 19/M /1335 (Hicrî)Dosya No:16Gömlek No:44Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Kandıra’nın Yeniköy karyesinden oldukları anlaşılan Praskoh ile Sotiri nam şahısların Kandıra’dan alıp götürdükleri un ve arpa yükleriyle ele geçirildikleri. 14

Tarih: 13/L /1334 (Hicrî)Dosya No:140Gömlek No:74Fon Kodu: DH.UMVM İzmit merkez ile Kandıra, Geyve ve İznik kazalarında Gürbüz dernekleri teşkil olunarak talimlere başlandığı. 15

Tarih: 05/N /1334 (Hicrî)Dosya No:14Gömlek No:43Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Şile’den Kandıra’ya sevk edilen Rumların Şile’ye dönme isteklerinin askeri açıdan sakıncaları olduğundan yerine getirilemeyeceği. 16

Tarih: 11/S /1334 (Hicrî)Dosya No:62Gömlek No:6Fon Kodu: DH.UMVM İzmit Mutasarrıflığı Meclis-i Umumi azası iken Kandıra Reji memurluğuna tayin olunan Faik Efendi’nin Meclis-i Umumi azalığından istifa etmiş sayılacağı. 17

Tarih: 19/L /1333 (Hicrî)Dosya No:8Gömlek No:37Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Hava muhalefeti sebebiyle Kandıra’da Kefkenfeneri Adası istikametinde ve Gazar Burnu mevkiinde karaya vuran bir adet boğaz torpilinin muhafazaya alındığı. 18

Tarih: 10/L /1333 (Hicrî)Dosya No:8Gömlek No:18Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Kandıra civarında bir müddet duran dört adet düşman harb gemisinin Sarisu ve Sirek havalisini bombardıman ederek Ereğli istikametine gittiği. 19

Tarih: 17/N /1333 (Hicrî)Dosya No:15Gömlek No:42Fon Kodu: DH.EUM.5.Sb Düşman torpido muhribinin Kandıra sahilinde Cebeci İskelesi’ni bombalaması sonucu bir kayığın battığı ve Kefken Jandarma Karakolu’na mermi parçaları isabet ettiği. 20

Tarih: 17/N /1333 (Hicrî)Dosya No:15Gömlek No:40Fon Kodu: DH.EUM.5.Sb Sile ve Kandıra sahillerini bombalayan düşman donanmasına ait dört adet korumalı kruvazörden birisinin Akçakese mevkiinde battığının Kandıra Kaymakamlığı’ndan bildirildiği.Tarih: 02/N /1333 (Hicrî)Dosya No:7Gömlek No:6Fon Kodu: DH.EUM.3.Sb Kandıra kazası Kisecik İskelesi civarında denizde bulunan torpilin muhafaza altına alındığı. 22

Tarih: 07/B /1332 (Hicrî)Dosya No:43Gömlek No:70Fon Kodu: DH.MB..HPS. Kandıra Kasabası’nda Acem Ahmed Ağa’nın tasarrufunda olup, hapishane olarak kiralanan binanın üç senelik kirasının neden ödenmediği hakkında bilgi istenmesi. 23

Tarih: 12/C /1331 (Hicrî)Dosya No:105/-2Gömlek No:22Fon Kodu: DH.ID.. Ağaç kesme ruhsatı sadece kerestecilikle uğrasan köylülere ait olduğundan Kandıra kasabası ahalisine bu ruhsatın verilemeyeceği. 24

Tarih: 05/S /1331 (Hicrî)Dosya No:145/-2Gömlek No:22Fon Kodu: DH.ID.. Kandıra-Akçaova-Sihlar-Kefken arasında düşünülen telefon hattının mevcut telgraf hattına bağlanmadan müstakil olarak yapılacağının Kandıra Kaymakamlığı’na tebliği. 25

Tarih: 22/R /1330 (Hicrî)Dosya No:83/-1Gömlek No:47Fon Kodu: DH.ID.. Kandıra’da hükumet dairesi olarak kullanilan binanin bir senelik kirasi gönderilmis oldugundan, Emine Hanim’a istihkakinin verilmesi. 26

Tarih: 20/S /1329 (Hicrî)Dosya No:155Gömlek No:51Fon Kodu: MV. Izmit Sancagi Kandira Kazasi Hükümet Konagi’nin yanindaki arsaya Ziraat Bankasi Heyeti için bir bina yaptirilmasi. 27

Tarih: 21/Ca/1328 (Hicrî)Dosya No:93Gömlek No:50Fon Kodu: DH.MUI. Kandira’da ev basarak kiz kaçiran Haci Genç Aga ile mahdumlarinin yakalandigi ve diger saldirganlarin yakalanmasi için de takibâta devam edildigi 28

Tarih: 03/S /1328 (Hicrî)Dosya No:40/-2Gömlek No:6Fon Kodu: DH.MUI. Rum ahaliden birini darb ve tahkir eden Kandira Redif Yüzbasisi Rasim Efendi’nin tahkikatinin tamamlanmasi. 29

Tarih: 08/Za/1327 (Hicrî)Dosya No:23/-2Gömlek No:4Fon Kodu: DH.MUI. Kandira’da Selami Bey’in kendisine ait oldugunu iddia ettigi bes degirmen çiftligine Topal Sahin ve avanesi tarafindan vuku’bulan tecâvüzât. 30

Tarih: 29/N /1327 (Hicrî)Dosya No:22/-2Gömlek No:12Fon Kodu: DH.MUI. Kandira ve Adapazari arasinda bulunan un fabrikasini yagmalayanlarin yakalanmasi. 31

Tarih: 20/N /1327 (Hicrî)Dosya No:1/-3Gömlek No:32Fon Kodu: DH.MUI. Mudurnu’nun Haciköy yaylasina gelerek Yörük Isa’nin kizini kaçiran ve bir mikdar parasini gasbeden Kandirali Haci Genç Agaoglu Kadir ile avanelerinin yakalanmasi. 32

Tarih: 27/L /1316 (Hicrî)Dosya No:23Gömlek No:81Fon Kodu: DH.TMIK.S.. Kandira çiftçilerinin ihtiyaçlarinin temininin kolaylastirilabilmesi için Ziraat Bankasi’nca temin edilen meblagin en muhtaç olanlara dagitilmasi. 33

Tarih: 25/Ra/1316 (Hicrî)Dosya No:20Gömlek No:32Fon Kodu: DH.TMIK.S.. Kandira kazasina bagli Karasu nahiyesinin Kandira’dan ayrilarak Adapazari kazasina baglanmasi talebi. 34

Tarih: 27/R /1315 (Hicrî)Dosya No:14Gömlek No:7Fon Kodu: DH.TMIK.S.. Kandira’ya bagli Akçaova nahiyesi merkezinde, ahalinin yardimlari ile yapilacak olan hükümet konagi insasina müsaade olunmasi. 35

Tarih: 12/B /1314 (Hicrî)Dosya No:4Gömlek No:67Fon Kodu: DH.TMIK.S.. Izmid’in Ermise ile Kandira kazasina tabi Agaçli ve Akabad karyelerinin merkez ittihaz edildigi birer nahiyenin teskili. 36

Tarih: 10/Ra/1312 (Hicrî)Dosya No:104Gömlek No:71Fon Kodu: Y..MTV. Kandira Belediye Cerrahi Ermeni Ohannes’in Dersaadet’te tutuklanmasina ve alinan ifadelerindeki tutarsizliga dair. 37

Tarih: 09/S /1311 (Hicrî)Dosya No:35Gömlek No:18Fon Kodu: Y..PRK.BSK. Kafkasya muhacirlerinin sakin olduğu Kandira kazasinda cami ve mektepler insa olunmasi. 38

Tarih: 23/M /1311 (Hicrî)Dosya No:6Gömlek No:72Fon Kodu: Y..PRK.DH.. Izmid merkez kazasiyla Adapazari, Geyve ve Karamürsel Kazalari’nda teskil edilen tahrir-i nüfus komisyonlarinda Ermeni azalarin da istihdam olundugu. Ahalisi tamamen müslim olan Kandira Kazasi Tahrir-i Nüfus Komisyonu’nunsa müslimlerden mütesekkil olduğu. 39

Tarih: 16/Ra/1308 (Hicrî)Dosya No:9Gömlek No:97Fon Kodu: Y..PRK.MYD. Protestan Cemiyeti’nin Dogu Anadolu’daki Kürdleri kandirarak kendi mezheplerine çekmek için çalistiklari. 40

Tarih: 29/Z /1307 (Hicrî)Dosya No:192Gömlek No:227Fon

Izlokoçan-Kandira arasindaki çayir davasinda endise edilecek birsey kalmadigi. 2- Ragova ve sair mevkilerde herhangi bir vukuatin olmadigi Velika’ya tecavüz oldugunun asli olmadigi. 42

Tarih: 15/S /1306 (Hicrî)Dosya No:1556Gömlek No:70Fon Kodu: DH.MKT. Kandira kazasina bagli Kaynarca ve Bögürgen divanlarinin liva merkezine ilhakinin uygun görülmedigi. 43

Tarih: 29/Z /1305 (Hicrî)Dosya No:192Gömlek No:129Fon Kodu: DH.SAIDd… Ahmed Remzi Efendi, Imamoglu; 1305 Kandira dogumlu, Halid Efendi’nin oglu 44

Tarih: 29/Z /1305 (Hicrî)Dosya No:161Gömlek No:413Fon Kodu: DH.SAIDd… Mehmed Nafiz Efendi; 1305 Kandira dogumlu, Orman Ondalik Memuru Esad Bey’in oglu 45

Tarih: 19/Za/1305 (Hicrî)Dosya No:1526Gömlek No:34Fon Kodu: DH.MKT. Kandira kazasina bagli Kaynarca ve Bükerkin divanlarinin merkez-i livaya baglanmalarina gerek olmadigi. 46

Tarih: 09/Za/1305 (Hicrî)Dosya No:1523Gömlek No:9Fon Kodu: DH.MKT. Kandira’ya tabi Seyhler nahiyesinde bulunan Abaza ve Çerkes Muhacirlerinden hirsizlik yapanlarin baska bir yere sürülmeleri yerine yakalanarak, terbiye edilmesi. 47

Tarih: 24/N /1305 (Hicrî)Dosya No:1510Gömlek No:107Fon Kodu: DH.MKT. Kandira kazasinin Seyhler nahiyesinde iskan edilen Abaza ve Çerkez Muhacirlerinin civar köyler ahalisinin hayvanlarini ve ziraat aletlerini çaldiklarindan bu olaylarda ilgisi olanlarin Çerkez bulunmayan bölgelere sürgün edilmesi. 48

Tarih: 12/S /1305 (Hicrî)Dosya No:1504Gömlek No:69Fon Kodu: DH.MKT. Kandira’da Sultan Orhan Gazi’nin yaptirdigi ve tamir kabul etmeyecek derecede harab olusu dolayisiyla yeniden insa edilmek üzre irade ile yikilan caminin temelinin kurbanlar kesilip dualar edilerek atildigi. 49

Tarih: 07/B /1305 (Hicrî)Dosya No:1495Gömlek No:56Fon Kodu: DH.MKT. Kandira’nin Seyhler Nahiyesi mültezimlerinden Edib ve Ziya Beylerin ahaliye yaptigi zulümle ilgili sikayetin tahkiki. 50

Tarih: 23/C /1305 (Hicrî)Dosya No:1492Gömlek No:54Fon Kodu: DH.MKT. Kandira’nin Kaymos nahiyesinde Müderris Halil Efendi’nin evinden nakit ve esyasini çalanlardan yakalanan Deli Mustafa ve yandaslari hakkinda gerekli kanuni islemlerin yapilmasi ve firarda olan arkadaslarinin da yakalanarak durumun bildirilmesi. 51

Tarih: 24/Ca/1305 (Hicrî)Dosya No:30Gömlek No:51Fon Kodu: Y..MTV. Orhan Gazi hayratindan Kandira’da harap olan caminin yeniden insasi. 52

Tarih: 17/R /1305 (Hicrî)Dosya No:1473Gömlek No:108Fon Kodu: DH.MKT. Kandira’nin Kocaagiz Iskelesi’ndeki Sileli Transdefili oglu Ilya Reis’in hanesine girip iskence edip parasini alan dört Batum muhacirinin yakalanmasi gerektigi. 53

Tarih: 20/M /1305 (Hicrî)Dosya No:1453Gömlek No:80Fon Kodu: DH.MKT. Adapazari ve Kandira kazalarina tabi Akyazi, Harmantepe ve Hendek nahiyelerinde iskan edilen muhacirin için mekteb ve camii insasi.

Kandıra Batı FM Facebook Page
Twitter Feed
Döviz
BIST
102270
USD/EUR
1,1845
Amerikan Doları
3,596
Euro
4,2596
İngiliz Sterlini
4,8552
Japon Yeni
3,2224
Rus Rublesi
0,06294
SA Riyali
0,96013
Altın
150,553
Son Güncelleme: 25.09.2017 19:50
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz
hack forum forum hack warez forum k2 shell recovery shell sadrazam shell wso shell danger shell webroot shell hacklink satışı hacklink
wso shell
Recovery shell
k2 shell
Hack Forum
Mirror zone defacer kayit
Guncel Hack Forum
Forum Hack Forum Hack mirror zone wso shell wso shell recovery shell k2 shell Hack Forum Hack Sitesi Hack Forum mirror zone mirror zone instagram takipci kasma
Hack Forum
Forum Hack
warez forum

Mac yayinlari

Canlı mac izle

justintv izle

security and php
php dersleri
Hack Dersleri
maç izle maç yayınları canlı maç izle justintv izle maç izle mac izle canlı maç izle canlı mac izle beinsports izle mac yayınları maç yayınları justintv izle lig tv izle uefa izle canlı izle bein sports 1 izle instagram takipci hilesi instagram hilesi instagram unfollow instagram hileleri instagram beğeni instagram yorum hilesi takipci kasma instagram instagram takipci satın al instagram instagram takipci Anal Porno Porno hd porno grup porno porno 64 mobil porno porno indir hacklink Germany News News Politics News World News Sports news